Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o., ul. Szkolna 8a, tel: 65 57 31 152 , e-mail osir@osir.poniec.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobwe24h@wp.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Administratora ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, ich usunięcia (chyba, że przepisy RODO będą stanowiły inaczej);
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.