Regulamin korzystania z hali widowiskowo - sportowej

 1. Hala widowiskowo – sportowa czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu (przy czym w roku szkolnym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -15:00 z hali korzystają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum).
 2. Korzystanie z hali odbywa się według harmonogramu zajęć zatwierdzonego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu, który ma prawo do jego zmian.
 3. Z hali mogą korzystać grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji oraz uiszczeniu opłaty według obowiązującego cennika.
 4. Hala wynajmowana jest na godziny licząc od pełnej godziny zegarowej.
 5. Zaleca się zgłosić co najmniej 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia gry w celu potwierdzenia przybycia oraz uzyskania niezbędnych instrukcji.
 6. Dozwolone jest przedłużenie gry tylko i wyłącznie w przypadku, gdy hala jest wolna. Przedłużenie gry traktowane jest jako wynajęcie hali na kolejną pełną godzinę, co wiąże się z uiszczeniem opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 7. W recepcji oraz na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu znajduje się ogólnodostępna tabela opłat za korzystanie z hali widowiskowo – sportowej.
 8. Zajęcia grup szkolnych, sekcji lub klubów sportowych korzystających z hali mogą odbywać się tylko w obecności nauczyciela/instruktora/trenera, który ponosi odpowiedzialność za grupę.
 9. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie. Dzieci i młodzież do lat 18 zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów.
 10. Korzystanie z hali dozwolone jest jedynie w stroju sportowym i zmiennym, czystym obuwiu sportowym nie pozostawiającym śladów na podłożu.
 11. W hali i szatniach należy zachować czystość i porządek. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 12. Osoby korzystające z hali oraz prowadzące zajęcia odpowiedzialne są za przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i porządkowych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i urządzeń sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali.
 13. W przypadku stwierdzenia usterek lub uszkodzeń należy natychmiast powiadomić pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu. W przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
 14. Korzystanie z urządzeń powinno odbywać się zgodnie z przeznaczeniem, w sposób bezpieczny, z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.
 15. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w trakcie korzystania z hali, jak również nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 16. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi, osobie odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć lub obsłudze hali sportowej.
 17. Korzystający z hali robią to na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych problemów ze zdrowiem, które uniemożliwiają wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
 18. Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (widzowie, osoby niećwiczące) mogą przebywać jedynie na widowni lub wydzielonej części hali.
 19. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażając siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo.
 20. Obowiązuje kategoryczny zakaz wspinania się po piłkochwytach zamontowanych na bocznych ścianach hali sportowej oraz po kotarach grodzącej halę.
 21. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz wnoszenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych.
 22. Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z hali sportowej.
 23. Korzystanie z sali w ramach swojej rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych punktów regulaminu.
Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Poniecu
/-/ Łukasz Idowiak

Regulamin korzystania z siłowni

 1. Siłownia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu.
 2. Podstawą do korzystania z siłowni jest uiszczenie opłaty. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w obiekcie. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji. Opłata za zgubienie lub zniszczenie kluczyka wynosi 50zł.
 3. W recepcji oraz na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu znajduje się ogólnodostępna tabela opłat za korzystanie z siłowni.
 4. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach na czas ćwiczeń. Za rzeczy pozostawione poza szafką Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Korzystanie z urządzeń powinno odbywać się zgodnie z przeznaczeniem, w sposób bezpieczny, z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.
 6. Zabrania się korzystania i wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej. W przypadku stwierdzenia usterek lub uszkodzeń należy natychmiast powiadomić pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu. W przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
 7. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 8. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie. Dzieci i młodzież do lat 18 zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów.
 9. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się przeprowadzenie rozgrzewki.
 10. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku korzystania z urządzeń, jak również nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 11. Wstęp na siłownię dozwolony jest wyłącznie w czystym obuwiu sportowym o płaskiej podeszwie.
 12. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy odpowiednio przygotować urządzenia.
 13. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z zajęć.
 14. W przypadku zniszczenia jakichkolwiek urządzeń spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu pociągnie użytkownika sprzętu do odpowiedzialności i zwrotu kosztów.
 15. Wejście Klienta na siłownię jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych punktów regulaminu.
Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Poniecu
/-/ Łukasz Idowiak

Regulamin korzystania z sali fitness

 1. Sala fitness czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu.
 2. W sali fitness obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia, na czyste sportowe z podeszwą niepozostawiającą śladów.
 3. Wszelkie zajęcia odbywają się pod nadzorem instruktora, trenera lub nauczyciela.
 4. Osoby biorące udział w zajęciach ćwiczą na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 5. Zajęcia w sali fitness są odpłatne. W recepcji oraz na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu znajduje się ogólnodostępna tabela opłat za korzystanie z sali fitness.
 6. Z sali fitness mogą korzystać:
  • grupy szkolne
  • kluby sportowe i stowarzyszenia
  • grupy zorganizowane
 7. Za prawidłową obsługę i właściwą eksploatację sprzętu znajdującego się w sali odpowiada prowadzący zajęcia.
 8. W przypadku stwierdzenia usterek lub zniszczeń w sali fitness należy natychmiast powiadomić pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu. W przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
 9. Za zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem obowiązuje odpłatność za jego naprawę.
 10. W sali fitness obowiązuje zakaz żucia gumy, jedzenia oraz wnoszenia napojów w szklanych butelkach.
 11. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w sali oraz w szatniach.
 12. Za zdarzenia zdrowotne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach korzystania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu nie ponosi odpowiedzialności.
Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Poniecu
/-/ Łukasz Idowiak

Regulamin korzystania z kortu do gry w squasha

 1. Kort do gry czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu.
 2. Kort wynajmowany jest na godziny licząc od pełnej godziny zegarowej.
 3. Zaleca się zgłosić co najmniej 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia gry w celu potwierdzenia przybycia oraz uzyskania niezbędnych instrukcji.
 4. Dozwolone jest przedłużenie gry tylko i wyłącznie w przypadku, gdy kort jest wolny. Przedłużenie gry traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną pełną godzinę, co wiąże się z uiszczeniem opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 5. W recepcji oraz na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu znajduje się ogólnodostępna tabela opłat za korzystanie z kortu.
 6. Podstawą do korzystania z kortu jest uiszczenie opłaty. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w obiekcie. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji. Opłata za zgubienie lub zniszczenie kluczyka wynosi 50zł.
 7. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach na czas gry. Za rzeczy pozostawione poza szafką Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Wstęp na kort dozwolony jest wyłącznie w czystym, zamiennym obuwiu o jasnej podeszwie, niepozostawiającym śladów na powierzchni kortu. W przypadku nie posiadania odpowiedniego obuwia do gry pracownik ma prawo odmówić Klientowi wstępu na kort. Klient nie ponosi wtedy kosztów rezerwacji kortu. Kara za zabrudzenie kortu wynosi 100zł.
 9. Z kortu do squasha mogą korzystać jedynie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 10. Uważa się, że wszystkie osoby, które grają w squasha robią to na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych problemów ze zdrowiem, które uniemożliwiają wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
 11. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 12. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 13. Przed rozpoczęciem gry zaleca się przeprowadzenie rozgrzewki w celu przygotowania organizmu do intensywnego wysiłku fizycznego.
 14. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie okularów ochronnych podczas gry. Używanie okularów sportowych nie jest wymagane, ale zalecane.
 15. Istnieje odpłatna możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego w recepcji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu: rakiet i okularów ochronnych.
 16. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy, ponosi za niego materialną odpowiedzialność. W przypadku zniszczenia lub zaginięcia rakiety na Klienta zostaje nałożona kara w wysokości 150 zł.
 17. Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawianie na jego podłodze zegarków, butelek z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
 18. Jednocześnie na korcie nie może przebywać więcej niż dwie osoby.
 19. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kortu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów.
 20. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 21. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków na korcie należy natychmiast powiadomić pracowników Ośrodka. W przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
 22. Wejście Klienta na kort w ramach swojej rezerwacji i rozpoczęcie gry jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych punktów regulaminu korzystania z kortu do squasha.
Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Poniecu
/-/ Łukasz Idowiak

Regulamin korzystania z boiska do gry w "Mini Ball 2x2"

 1. Boisko do gry czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu.
 2. Boisko wynajmowane jest na godziny licząc od pełnej godziny zegarowej.
 3. Zaleca się zgłosić co najmniej 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia gry w celu potwierdzenia przybycia oraz uzyskania niezbędnych instrukcji.
 4. Dozwolone jest przedłużenie gry tylko i wyłącznie w przypadku, gdy boisko jest wolne. Przedłużenie gry traktowane jest jako wynajęcie boiska na kolejną pełną godzinę, co wiąże się z uiszczeniem opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 5. Podstawą do korzystania z boiska jest uiszczenie opłaty. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w obiekcie. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji. Opłata za zgubienie lub zniszczenie kluczyka wynosi 50zł.
 6. W recepcji oraz na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu znajduje się ogólnodostępna tabela opłat za korzystanie z boiska do gry w „Mini ball 2x2”.
 7. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach na czas gry. Za rzeczy pozostawione poza szafką Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Wstęp na boisko dozwolony jest wyłącznie w czystym obuwiu sportowym o płaskiej podeszwie. W przypadku nie posiadania odpowiedniego obuwia do gry pracownik ma prawo odmówić Klientowi wstępu na kort. Klient nie ponosi wtedy kosztów rezerwacji boiska.
 9. Z boiska mogą korzystać jedynie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 10. Uważa się, że wszystkie osoby, które grają w „Mini ball 2x2” robią to na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych problemów ze zdrowiem, które uniemożliwiają wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
 11. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 12. Przed rozpoczęciem gry zaleca się przeprowadzenie rozgrzewki w celu przygotowania organizmu do intensywnego wysiłku fizycznego.
 13. Zabrania się wnoszenia na boisko i pozostawianie na jego podłodze butelek z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy.
 14. Przed wejściem na boisko zaleca się ściągnięcie zegarków, wszelkiego rodzaju biżuterii: kolczyków, łańcuszków, bransoletek.
 15. Jednocześnie na boisku nie może przebywać więcej niż cztery osoby.
 16. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie. Dzieci i młodzież do lat 18 zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów.
 17. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków na boisku należy natychmiast powiadomić pracowników Ośrodka. W przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
 18. Wejście Klienta na kort w ramach swojej rezerwacji i rozpoczęcie gry jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych punktów regulaminu korzystania z kortu do „Mini ball 2x2”.
Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Poniecu
/-/ Łukasz Idowiak

Regulamin korzystania z torów bowlingowych

 1. Bowling czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu.
 2. Tory bowlingowe wynajmowane są na godziny licząc od pełnej godziny zegarowej.
 3. Zaleca się zgłosić co najmniej 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia gry w celu potwierdzenia przybycia, odbioru obuwia bowlingowego oraz uzyskania niezbędnych instrukcji.
 4. Dozwolone jest przedłużenie gry tylko i wyłącznie w przypadku, gdy tor jest wolny. Przedłużenie gry traktowane jest jako wynajęcie toru na kolejną pełną godzinę, co wiąże się z uiszczeniem opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 5. Podstawą do korzystania z torów bowlingowych jest uiszczenie opłaty. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania specjalnego obuwia bowlingowego, które wydawane jest w recepcji Ośrodka. Opłata za uszkodzenie obuwia wynosi 100zł.
 6. W recepcji oraz na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu znajduje się ogólnodostępna tabela opłat za korzystanie z torów bowlingowych.
 7. Zaleca się zamykanie rzeczy w szatniach na czas gry. Za rzeczy pozostawione poza szatnią Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Na terenie pomieszczeń torów bowlingowych zabrania się:
  • wchodzenia w miejsca przeznaczone wyłącznie dla obsługi,
  • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  • wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
  • wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
  • spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
  • niszczenia wyposażenia, urządzeń,
  • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
 9. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględnie zakazane jest wykonywanie rzutów.
 10. Uważa się, że wszystkie osoby, które korzystają z torów bowlingowych robią to na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych problemów ze zdrowiem, które uniemożliwia wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
 11. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 12. Na rozbiegu może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 13. Kule należy wyrzucić za linię oznaczającą początek toru (linia faulu).
 14. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył prace. SWEEP (pozioma belka) powinna być niewidoczna. W przypadku oddania przez gracza rzutu w SWEEP gracz ponosi odpowiedzialność karną w wysokości 100 zł, w przypadku złamania SWEEP-a gracz ponosi odpowiedzialność karną w wysokości 2000 zł.
 15. W przypadku oddania przez gracza rzutu przy wyłączonym torze gracz ponosi odpowiedzialność karną w wysokości 100 zł.
 16. Po zakończonej grze należy opuścić kanapy oraz stolik przy torze.
 17. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 18. W przypadku stwierdzenia problemów technicznych na torach bowlingowych należy natychmiast powiadomić pracowników Ośrodka. W przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie grających.
 19. Wejście Klienta na tory bowlingowe w ramach swojej rezerwacji i rozpoczęcie gry jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych punktów regulaminu.
Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Poniecu
/-/ Łukasz Idowiak

Regulamin korzystania z sali bilardowej

 1. Sala bilardowa czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu.
 2. Na terenie sali bilardowej obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.
 3. Podstawą do korzystania ze stołu bilardowego jest zgłoszenie tego faktu w recepcji Ośrodka w celu odbioru akcesoriów do gry oraz uiszczenie obowiązującej opłaty.
 4. Po zakończeniu gry Klient zobowiązany jest do zwrotu wynajętych akcesoriów w recepcji Ośrodka.
 5. W przypadku stwierdzenia usterek na stole bilardowym należy natychmiast powiadomić pracowników Ośrodka. W przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie grających.
 6. Osoby korzystające ze stołu bilardowego odpowiedzialne są za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub celowego działania mającego na celu wyrządzenie szkody i zobowiązują się do ich pokrycia
 7. Osoby dopuszczające się do kradzieży na terenie sali bilardowej będą obciążone finansowo za powstałe szkody. W przypadku osób niepełnoletnich, obciążeni będą rodzice lub prawni opiekunowie.
 8. Podczas gry użytkownicy sprzętu zobowiązani są zwracać uwagę na inne osoby, by nie spowodować wypadku.
 9. Zabrania się:
  • uderzenia bilami w trójkąt,
  • uderzenia bilami w pojemnik na bile,
  • uderzenia bil nieprawidłową częścią kija,
  • wbijania bil poza stół,
  • uderzenia bil podczas toczenia się,
  • uderzenia bil przez więcej niż jedną osobę w jednej „akcji”,
  • siadania na stołach bilardowych,
  • spożywania posiłków lub napojów nad stołami bilardowymi,
  • stawiania jakichkolwiek przedmiotów nie służących do gry na stołach bilardowych,
  • wymachiwania kijami.
 10. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 11. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry.
Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Poniecu
/-/ Łukasz Idowiak

Regulamin korzystania z szatni hali widowiskowo - sportowej

 1. Szatnie hali widowiskowo – sportowej czynne są od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu (przy czym w roku szkolnym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -15:00 z hali korzystają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum).
 2. Za każdą z szatni odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego. To on otwiera i zamyka szatnię oraz po każdej lekcji sprawdza stan i porządek pozostawiony po lekcji. Za szatnię wynajmowaną przez grupę zorganizowaną odpowiada osoba składająca rezerwację.
 3. Za zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
 4. Grupy uczniów oraz grupy zorganizowane po wejściu do szatni zobowiązane są sprawdzić stan faktyczny szatni i zgłosić wszelkie usterki nauczycielowi prowadzącego zajęcia lub pracownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu. W przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
 5. Korzystający z szatni będą pociągani do odpowiedzialności za wyrządzone szkody.
 6. Każda klasa lub grupa ćwicząca jest odpowiedzialna za ład i porządek oraz korzystanie z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. W szatni mogą przebywać jedynie uczniowie rozpoczynający lub kończący lekcje wychowania fizycznego oraz zorganizowane grupy korzystające z pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu.
 8. Za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni nauczyciele prowadzący zajęcia oraz pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu nie biorą odpowiedzialności.
Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Poniecu
/-/ Łukasz Idowiak