Uwaga konkurs

Co powiecie na wakacyjny konkurs?

Do wygrania rower!

Szczegóły poniżej:

Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o.

Szkolna 8a

64 – 125 Poniec

Cel konkursu:

Popularyzacja gry w bowling jako formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego;

Czas trwania konkursu:

1 lipca – 31 sierpnia 2023 r. w godzinach pracy OSiR w Poniecu

Uczestnicy:

Do konkursu może przystąpić każdy, kto zaakceptuje poniższy regulamin;

Zasady konkursu:

Konkurs polega na uzyskaniu w jednej grze jak najwyższego wyniku i zgłoszeniu go do recepcji w celu weryfikacji. Wyniki będą podawane na bieżąco poprzez informację na tablicy ogłoszeń w holu hali oraz poprzez publikację w mediach społecznościowych (www.facebook.com/osirponiec , www.osir.poniec.pl ).

Z konkursu wyłączone będą wyniki uzyskiwane podczas spotkań cyklicznych (m.in. spotkania klubu seniora, grupy U-50) i turniejów organizowanych, bądź współorganizowanych przez OSiR w Poniecu.

W przypadku, gdy w czasie trwania konkursu uzyskane zostaną dwa identyczne rezultaty o zwycięstwie zadecyduje wcześniejsza data uzyskania wyniku.

Nagrody:

Zwycięzca konkursy otrzyma rower miejski,

Postanowienia końcowe:

Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone natychmiast po zaistniałej sytuacji spornej i będą rozstrzygane na bieżąco. Ostateczną decyzję w powyższych sprawach podejmie Prezesa OSiR w Poniecu Sp. z o.o. Organizator nie zapewnia uczestnikom turnieju ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko Organizatorowi konkursu na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Uczestnicy wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z ich osobą (wizerunkiem), a także wyniki mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez: prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem. Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 65 57 31 152.